Общи Условия

Защита на личните данни

Арт студио Феерия уважава индивидуалността и правото на личен живот на всеки свой
потребител и зачита неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични
данни. Поради това се ангажира със защитата на всички лични данни, които са му
предоставени от потребителите. Личните данни се предоставят доброволно и се
обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила.
Арт студио Феерия събира лична информация, за да отговори на исканията на
потребителите, които могат да включват: създаване на личен профил, изпълнение
на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до
определени функционалности на електронния магазин, участие в онлайн
проучвания.

Арт студио Феерия събира следната лична информация от използващите
електронния магазин потребители: име, пощенски адрес, електронна поща,
телефонен номер. Възможно е да бъде изискана и допълнителна информация,
като например информация за банкова сметка, но само при изрично позволение
от страна на потребителя или в случай, че тази информация е необходима за
изпълнението на услугата, която потребителят е заявил. Потребителят остава
единствен притежател на личната информация.

Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните
му данни да бъдат събирани и обработвани от Арт студио Феерия , като
същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят
също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се
събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за
неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

Арт студио Феерия използва личните данни на потребителите, за да им
предостави възможност да регистрират личен профил , да се обработват
подадените заявки и запитвания, да се потвърждават поръчките, да се предлагат
допълнителни артикули и услуги.

Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп.

Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в
строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за
конфиденциалност и защита на лични данни. Запитвания и оплаквания, свързани
с настоящата Политика на поверителност, може да се изпращат на имейл
адресите за контакт, публикувани на http://feeriabg.com

Арт студио Феерия предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица
(регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за
изпълнение на поръчката от разстояние, в това число и за доставка на стоките до
посочен от потребителя адрес. Данните са предоставени първоначално от
потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се
предоставят на трети лица в това число и лицензиран пощенски оператор
(куриерска компания) посредством строго определени процедури за
конфиденциалност. На други трети лица, несвързани с търговската дейност на
Арт студио Феерия лични данни не се предоставят.